Коли Свідки Єгови цитують Католицьку Енциклопедію

Інші дописи автора

    Коли Свідки Єгови цитують Католицьку Енциклопедію

    Якщо ви дискутували зі Свідками Єгови про безсмертя душі, вони могли цитувати Нову Католицьку Енциклопедію, стверджуючи що Біблія визначає душу як життя або як саме живе створіння. Вони цитують наступний текст, розміщений на їхньому сайті.

    «У С[тарому] З[авіті] немає дихотомії [поділу] на тіло й душу. Ізраїльтянин конкретно дивився на речі, сприймав їх у цілості, тож він вважав, що люди — це особи, а не щось складене. Термін непеш [не́феш], хоч його перекладають словом душа, ніколи не означає душу, що існує окремо від тіла або особи… Термін [психе́] у Н[овому] З[авіті] є відповідником слова непеш. Він може означати життєве начало, саме життя або живу істоту» («Нова католицька енциклопедія» [«New Catholic Encyclopedia»], 1967, т. XIII, с. 449, 450).

    Все начебто правильно, однак якщо ви знайдете цитований текст у самій Енциклопедії, ви побачете що цитата Свідків Єгови обривається на самому цікавому:

    “Слово psyche у Новому Завіті є відповідником nepesh. Воно може означати життєве начало, саме життя або живу істоту. Через елліністичний вплив, на відміну від nepesh, psyche протиставлялося тілу і вважалося безсмертним.

    Psyche у Мт 10:28, “Не бійтеся тих, що вбивають тіло, душі [psyche]; ж убити не можуть; а бійтесь радше того, хто може погубити душу і тіло в пеклі”, означає життя, яке існує окремо від тіла. Значення psyche у твердженні нашого Господа: “Син Чоловічий прийшов не для того, щоб йому служили, але – послужити й дати життя [psyche] своє на викуп за багатьох”, – це, очевидно, Його людське життя (Мт 20:28; Йо 10:11). Як жива істота, піддана різним переживанням, psyche може стосуватися тварин: “І всяка душа [psyche] жива вмерла, що в морі» (Од 16:3), або людей: “І страх напав на кожну душу [psyche]” (Дії 2:43; Рим 2:9; 13:1). Таким чином, psyche відчуває, любить і бажає. У зв’язку з цим psyche можна вживати для позначення особового або рефлексивного займенника, як в Йо 10:24: “Докіль же нас [наші psyche] отак триматимеш у ваганні?”.

    Поки що psyche дуже схоже на єврейське nepesh, за винятком Мт 10:28. Однак під впливом Греції воно поступово протистояло тілу і використовувалося для безсмертного принципу в людині (Од 6:9; 20:4). Підводячи підсумок, єврейське nepesh взагалі пов’язане з конкретними ознаками життя в окремій людині, “я”, яке відчуває, воліє, прагне і т. д. Його кінцем є Шеол. Грецький аналог, psyche, включає багато значень nepesh; але воно додало до концепції “я” безсмертя пізнішої філософії та одкровення.”
    (переклад з англ. – М. Гонтар)

    Таким чином бачимо основну відмінність новозавітнього грецького терміну psyche від старозавітнього єврейського nepesh: на додаток до всього іншого воно може означати безсмертне “я”, нову концепцію, дану нам Богом через одкровення Нового Завіту та богослів’я Церкви.

    Нижче можете прочитати оригінал:


    New Testament. The term psyche is the NT word corresponding with nepesh. It can mean the principle of life, life itself, or the living being. Through Hellenistic influence, unlike nepesh, it was opposed to body and considered immortal.

    The psyche in Mt 10.28, “And do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul [psyche]; but rather be afraid of him who is able to destroy both soul and body in hell,” means a life that exists separately from the body. The meaning of psyche in our Lord’s statement, “[T]he Son of Man has not come to be served but to serve, and to give his life [psyche] as a ransom for many,” is obviously His mortal existence (Mt 20.28; Jn 10.11). As a living being, subject to various experiences, it can refer to animals, “And every live thing [psyche] in the sea died” (Rv 16.3), or to humans, “Fear came upon every soul [psyche]” (Acts 2.43; Rom 2.9; 13.1). Thus the psyche feels, loves, and desires. In this connection it can be used to mean the personal or reflexive pronoun, as in Jn 10.24, “How long dost thou keep us [our psyches] in suspense?”

    Thus far, psyche is quite similar to the Hebrew nepesh, except for Mt 10.28. Under the Greek influence, however, it was gradually opposed to body and was used for the immortal principle in man (Rv 6.9; 20.4). In summary, the Hebrew nepesh generally is connected with the concrete sign of life in the individual, the “I” that feels, wills, pants for, etc. Its end is Sheol. The Greek counterpart, psyche, includes many of the meanings of nepesh; but it has added to the concept “I”, the immortality of later philosophy and revelation.

    Текст взятий з статті Soul (in the Bible) видання The New Catholic Encyclopedia, Second Edition, 2003 (The Gale Group), том 13, ст. 336.

    Інші дописи автора

     Оціни

     [ratemypost]

       

      Про автора

      Волонтер Патріаршої Комісії у справах Молоді УГКЦ (Календар ДивенСвіт, Спільноти УГКЦ). Програміст, захоплюється графічним дизайном та перекладом з англійської. З 2011 бере участь у щотижневих зустрічах біблійного кола та займається перекладом біблійних коментарів. Учасник Літньої Біблійної Школи УКУ в 2018 та 2019 роках.